مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات

اطلاعات دوره

نام دوره: مهارت‌های سازمانی فناوری اطلاعات

مدت دوره: 10 ساعت

نحوه برگزاری: الکترونیکی

هزینه دوره: 400.000 ریال

هدف دوره:

           -همراستا نمودن فناوری اطلاعات با کسب و کار جهت بهبود کارائی و بازدهی

           -استفاده از فناوری اطلاعات در مکانیزم‌های مدیریتی و کنترل امنیت اطلاعات

مخاطبین دوره: 

          -معاونین وزارتخانه‌ها، روسای سازمان‌های دولتی، مدیران عامل شرکت‌های دولتی، مدیران کل دستگاه‌ها در استان‌ها

سرفصل‌های دوره

معماری سازمانی

کاربردها و قابلیت‌های فناوری اطلاعات در پشتیبانی از تصمیم‌های مدیریتی

مدیریت فرآیندهای سازمان

امنیت اطلاعات