اطلاعات دوره

نام دوره: جعل اسناد و راه های مقابله با آن

مدت دوره: 6 ساعت

نحوه برگزاری: الکترونیکی

هزینه دوره: 130.000 ریال

هدف دوره:

          - با معنی و مفهوم اسناد و ویژه گی های مختلف هر یک از انواع اسناد و مدارک آشنا خواهند شد.

          - با جعل اسناد و راه های شناخت و پیشگیری از جعل اسناد و پیامدهای حقوقی جعل اسناد آشنا خواهند شد.

 

سرفصل‌های دوره

مفهوم سند
اعتبار سند و اصول حاکم بر اعتبار سند
انواع و اقسام سند و ویژه گی های هر کدام
مفهوم جعل سند و مدارک
ابعاد حقوقی و کیفری جعل سند و مدارک
راه های شناسایی و کشف جعل اسناد
ابزارها و تجهیزات شناسایی و کشف جعل اسناد
راه ها و روش های اثبات اصالت اسناد و مدارک
راه های پیشگیری و مقابله با جعل اسناد
نقش سازمان ها و دستگاه های اجرایی در پیشگیری از جعل اسناد