آشنایی با الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت

اطلاعات دوره

نام دوره: آشنایی با الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

مدت دوره: 8 ساعت

نحوه برگزاری: الکترونیکی

هزینه دوره: 180.000 ریال

هدف دوره:

          - فراهم آوردن الزامات نظام اداری الکترونیک

          - ارتقا سطح دانش و بینش کارمندان نسبت به اهداف، ویژه گی ها و شاخص های الگوی اسلامی به منظور کاربست آن در برنامه ریزی ها  و سیاستگذاری های نظام اداری

مخاطبین دوره: 

          -تمامی مدیران و کارکنان دولت

سرفصل‌های دوره

مفهوم شناسی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت
اصول و مبانی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
پیشرفت اسلامی- ایرانی از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری
الگوها، ابعاد و شاخص های سنجش و پایش پیشرفت مبتنی بر الگوی اسلامی- ایرانی
نقش و اهمیت برنامه‌ریزی و سیاست گذاری در پیشرفت اسلامی-ایرانی