لیست دوره های فنی و مهندسی

لیست دوره‌های فنی و مهندسی

ثبت نام نحوه برگزاری هزینه دوره - ریال مدت دوره - ساعت نام دوره ردیف
الکترونیکی 680.000 30 MSP نرم افزار 1
الکترونیکی 680.000 30 CATIA نرم افزار 2
الکترونیکی 680.000 30 5s مدیریت ژاپنی 3
الکترونیکی 680.000 30 سیستم های اطلاعات مدیریت MIS 4
الکترونیکی 680.000 30 مدیریت کیفیت در اتوماسيون 5
الکترونیکی 680.000 30 بهداشت، ایمنی محیط زیست(HSE-MS) 6
الکترونیکی 680.000 30 الزامات HSE پیمانکاران 7
الکترونیکی 680.000 30 اصول گزارش نویسی در HSE 8
الکترونیکی 680.000 30 مسئول بهداشت کار 9
الکترونیکی 680.000 30 بازرسی و کنترل ایمنی و بهداشتی در محیط کار 10
الکترونیکی 680.000 30 سبک شناسی در دکوراسیون 11
الکترونیکی 680.000 30 تاثیر رنگ در دکوراسیون 12
الکترونیکی 680.000 30 معماری داخلی همراه با نرم
AutoCAD , 3Dmax , Vray افزار های
13