لیست دوره های علوم انسانی

لیست دوره‌های علوم انسانی

ثبت نام نحوه برگزاری هزینه دوره - ریال مدت دوره - ساعت نام دوره ردیف
الکترونیکی 270.000 12 اصول بازاریابی 1
الکترونیکی 450.000 20 مدیریت حرفه ای کسب و کار 2
الکترونیکی 270.000 12 مدیریت بازاریابی شبکه ای 3
الکترونیکی 450.000 20 مهندس فروش 4
الکترونیکی 270.000 12 مدیریت هزینه های عمومی 5
الکترونیکی 270.000 12 مدیریت زمان 6
الکترونیکی 270.000 12 کارآفرینی 7
الکترونیکی 450.000 20 مدیریت سرمایه گذاری در بورس 8
الکترونیکی 360.000 16 مدیریت بازاریابی و تبلیغات نوین انتخاباتی 9
الکترونیکی 320.000 14 مدیریت نام تجاری و برندسازی 10