لیست دوره های پزشکی و روانشناسی

لیست دوره های پزشکی و روانشناسی

ثبت نام نحوه برگزاری هزینه دوره - ریال مدت دوره - ساعت نام دوره ردیف
الکترونیکی 360.000 16 بهداشت روان 1
الکترونیکی 360.000 16 روان شناسی اجتماعی 2
الکترونیکی 360.000 16 روانشناسی ورزشی 3
الکترونیکی 360.000 16 روانشناسی عمومی 4
الکترونیکی 360.000 16 آشنایی با اصول تئوری تزریقات و پانسمان 5
الکترونیکی 360.000 16 روانشناسی کودک و نوجوان 6
الکترونیکی 360.000 16 روابط موجر و مستاجر 7
الکترونیکی 360.000 16 کمکهای اولیه 8
الکترونیکی 360.000 16 روانشناسی تربیتی 9
الکترونیکی 360.000 16 کمکهای اولیه پیشرفته 10
الکترونیکی 360.000 16 روان شناسی خانواده 11
الکترونیکی 360.000 16 آشنایی با داروهای گیاهی 12