دوره‌های حقوق

لیست دوره‌های حقوق

ثبت نام نحوه برگزاری هزینه دوره - ریال مدت دوره - ساعت نام دوره ردیف
الکترونیکی 270.000 12 بررسی قانون پیش فروش آپارتمان‌ها 1
الکترونیکی 270.000 12 مطالبات زوجه و شیوه های وصولی آن 2
الکترونیکی 270.000 12 قانون حمایت از خانواده‌ها 3
الکترونیکی 270.000 12 حقوق بانکی 4
الکترونیکی 270.000 12 مهارت مذاکره در قراردادهای بین‌المللی 5
الکترونیکی 270.000 12 آشنایی با حقوق بازار سرمایه 6
الکترونیکی 270.000 12 روابط موجر و مستاجر 7
الکترونیکی 270.000 12 آیین دادرسی کار 8
الکترونیکی 270.000 12 حقوق شرکت های سهامی 9
الکترونیکی 270.000 12 حقوق ثبت 10
الکترونیکی 270.000 12 حقوق پزشکی 11
الکترونیکی 270.000 12 حقوق کیفری فن‌آوری اطلاعات 12
الکترونیکی 270.000 12 حقوق اراضی و املاک 13
الکترونیکی 270.000 12 مهارت های تنظیم قرارداد 14
الکترونیکی 270.000 12 بررسی فرایند رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت 15
الکترونیکی 270.000 12 حقوق ضمانت‌های بانکی و اعتبارات اسنادی 16