دوره های کارکنان دولت

دوره های کارکنان دولت

ثبت نام نحوه برگزاری هزینه دوره - ریال مدت دوره - ساعت نام دوره ردیف
الکترونیکی 340.000 8 دولت الکترونیکی 1
الکترونیکی 400.000 10 مهارت‌های سازمانی فناوری اطلاعات 2

فناوری اطلاعات الزامی کارکنان دولت-مدیران ارشد

مخاطبین این دوره‌ها مدیران ارشد سازمان‌های دولتی در رده‌های روسای سازمان‌ها، معاونین و مدیران می‌باشند

ثبت نام نحوه برگزاری هزینه دوره - ریال مدت دوره - ساعت نام دوره ردیف
الکترونیکی 400.000 14 مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی 1
الکترونیکی 230.000 8 مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک 2
الکترونیکی 230.000 8 شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان‌ها 3
حضوری 800.000 21 مهارت‌های حرفه‌ای و اداری کار با رایانه 4

فناوری اطلاعات الزامی کارکنان دولت-عموم کارکنان

مخاطبین این دوره‌ها متصدیان مشاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی بجز متصدیان مشاغل رسته خدمات می‌باشند

ثبت نام نحوه برگزاری هزینه دوره - ریال مدت دوره - ساعت نام دوره ردیف
حضوری 550.000 12 مدیریت خدمات فاوا 1
حضوری 460.000 8 رایانش ابری 2
حضوری 900.000 16 مهاجرت به نرم‌افزارهای آزاد متن باز 3

فناوری اطلاعات الزامی کارکنان دولت-مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات

مخاطبین این دوره‌ها مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات بر اساس حوزه تحصصی  (سخت افزار، نرم‌افزار، شبکه و ...) می‌باشند

ثبت نام نحوه برگزاری هزینه دوره - ریال مدت دوره - ساعت نام دوره ردیف
الکترونیکی 550.000 24 سیره نبوی 1
الکترونیکی 130.000 6 کارآفرینی 2
الکترونیکی 270.000 12 اقتصاد مقاومتی 1 - کارکنان 3
الکترونیکی 180.000 8 آشنایی با دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی 4
الکترونیکی 680.000 30 ارزیابی کار و زمان 5
الکترونیکی 880.000 30 نظام آراستگی محیط کسب و کار 6
الکترونیکی 180.000 8 اقتصاد مقاومتی2 - مدیران 7
الکترونیکی 270.000 12 سند چشم انداز جمهوری اسلامی1 - کارکنان 8
الکترونیکی 180.000 8 سند چشم انداز جمهوری اسلامی2 - کارکنان 9
الکترونیکی 360.000 16 مهارت های زندگی در کارکنان 10
الکترونیکی 130.000 6 اصول اخلاق سازمانی 11
الکترونیکی 180.000 8 مدیریت منابع انسانی 12
الکترونیکی 180.000 8 طراحی مدل شایستگی سازمانی 13
الکترونیکی 180.000 8 ارتقای مهارت های رهبری 14
الکترونیکی 130.000 6 ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد 15
الکترونیکی 360.000 16 برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران 16
الکترونیکی 130.000 6 امر به معروف و نهی از منکر 17
الکترونیکی 180.000 8 آشنایی با قانون خدمات کشوری 18
الکترونیکی 180.000 8 مدیریت جلسات اداری 19
الکترونیکی 180.000 8 مدیریت مذاکرات سازمانی 20
الکترونیکی 270.000 12 اصول گزارش نویسی در روابط عمومی 21
الکترونیکی 680.000 30 برنامه‌ریزی استراتژیک در روابط عمومی 22
الکترونیکی 270.000 12 فن بیان و آیین سخنوری 23
الکترونیکی 270.000 12 آئین دادرسی مدنی 24
الکترونیکی 180.000 8 آشنایی با الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت 25
الکترونیکی 130.000 6 جعل اسناد و راه های مقابله با آن 26
الکترونیکی 180.000 8 خانواده و مناسبات حاکم بر ان 27
الکترونیکی 180.000 8 روبط سالم زوجین 28
الکترونیکی 130.000 6 آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیرمترقبه 29

عمومی کارکنان دولت- مشترک اداری

مخاطبین این دوره‌ها کلیه کارکنان شاغل در دستگاه‌های دولتی می‌باشند