نمونه گواهینامه مجازی

گواهینامه سازمان اداری و استخدامی کشور

برای فراگیران شرکت کننده در 
دوره‌های الزامی کارکنان دولت در حوزه‌های فناوری اطلاعات 
در صورت موفقیت در آزمون پایانی دوره مورد نظر، گواهینامه از سوی
سازمان اداری و استخدامی کشور
صادر خواهد گردید.
نمونه گواهینامه دوره های فناوری اطلاعات الزامی کارکنان دولت

گواهینامه نوع اول

برای فراگیران شرکت کننده در
دوره‌های عمومی کارکنان دولت 
در صورت موفقیت در آزمون پایانی دوره مورد نظر، گواهینامه از سوی
معاونت توسعه و مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري
صادر خواهد گردید.
نمونه گواهینامه دوه های عمومی کارکنان دولت